بارخدایا

هزارمرتبه کردم فراردیدم باز

توازکرم به من آغوش خودکردی باز

به لطف ورحمت وعفو وکرامتت نازم

که میکشی توازعبدفراریت ناز…

اشتراک گذاری این مطلب!
 
فراخوان چی شد طلبه شدم